תקנון | קופונופש

1. כללי

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת. כל המשתמש את באתר בכל דרך שהיא בין בטלפון ו/או בכל צורה אחרת מצהיר ומתחייב בזאת כי קרא את התקנון ומסכים להוראותיו. השימוש באתר והעדר אי הסכמה מפורשת ובכתב לתנאי השימוש, מעיד על הסכמה חד משמעית של המשתמש לתנאי השימוש והתחייבותו של המשתמש לפעול לפיהם. יובהר, כי המונח "תוכן" ו/או "תכנים" כמשמעם בהסכם זה כולל בתוכו כל תוכן מילולי, חזותי, אור-קולי, קולי או כל שילוב בין הנ"ל, עיצוב, עיבוד, עריכה, הפצה, ולרבות כל תמונה, צילום, איור, הנפשה דמות, סרטון, קובץ קולי, קובץ תוכנה, קוד מחשב, מאגר נתונים, צלמית וכמובן כל מידע אשר נמצא באתר ונערך לשם עשיית שימוש באתר זה. השימוש באתר קופונופש הינו לשימוש פרטי בלבד. אין לעשות כל שימוש אחר מלבד שימוש פרטי בתכנים המופיעים באתר.

2. קישורים המופיעים באתר קופונופש

ייתכן כי במהלך ביקורך באתר קופונופש תיתקל בקישורים שונים לעמודים אחרים מחוץ לאתר קופונופש ברשת האינטרנט. קישורים אלו יפנו אותך למקומות אשר אינם באחריותם של האתר ו/או הנהלת האתר ועל כן הינך לוחץ עליהם על דעת עצמך בלבד ועל אחריותך המלאה. הנהלת האתר והאתר אינם ממליצים בשום מקרה ללחוץ על קישור שאינך מכיר את מפרסמו ו/או שאינך בוטח בו במאת האחוזים. העובדה כי קישורים אלו נמצאים באתר אינה מעידה על הסכמתם של הנהלת האתר ו/או האתר עם האמור בעמודים אליהם מפנים קישורים אלו ואינה מהווה הכשר לאמינותם, חוקיותם, אמינותם ועדכניותם של עמודים אלו. אפשר כי תמצא עצמך נפגע מן התוכן אליו תיחשף בעמודים אלו או תמצא אותם פוגעניים, לא מוסריים מנוגדים לדעותיך וכיוצא באלה. הנהלת האתר אינה אחראית בכל מקרה לתכנים אלו ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם או שעלולה להיגרם מהשימוש בקישורים אלו על כל המשתמע מכך. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר קישורים שהועלו לאתר מפעם לפעם לפי שיקול דעתה הבלעדי. כמו-כן האתר והנהלת האתר שומרים לעצמם את הזכות של להתיר העלאת קישורים חדשים והכל כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי.

3. תכנים פרסומיים

באתר יתפרסמו מעת לעת תכנים פרסומיים שונים כגון פרסומות, באנרים, ומודעות הנמסרים לאתר על ידי מפרסמים שונים ו/או משתמשי האתר אשר יציעו שירותים שונים ו/או מוצרים. תכני הפרסום יופיעו אך ורק במקומות המיועדים לשטחי פרסום באתר ורק לאחר אישור מפורש מהנהלת האתר ו/או הנהלת האתר הכל לפי העניין. אין להעלות מודעות פרסום מכל סוג ומין שהוא שלא במקומות המיועדים לכך ובכלל זה בפורום האתר. יובהר כי האתר ו/או הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לתוכן מודעות הפרסום המפורסמות באתר ואחריות בגין פרסומים אלו הינה של המפרסמים ושלהם בלבד. כמו כן, אין לראות בעצם פרסום התכנים ו/או המודעות כהמלצה או הצעה לרכישת המוצרים ו/או השירותים המוצעים בדברי הפרסום. העסקאות ו/או הקשרים העסקיים ו/או ההסכמים שייווצרו בעקבות הפרסומים השונים באתר קופונופש יעשו באופן ישיר בין המפרסם לבין הגולש. להנהלת האתר אין כל עניין בעסקאות אלו וממילא היא איננה צד להם ומכאן, כי לא תישא בכל אחריות לעסקאות אלו ולשירותים ו/או מוצרים הקשורים אליהן.

4. הגבלת אחריות

אנו שמים דגש על איכותם הגבוהה של פרחים, עציצים, צמחי נוי, זרי פרחים וסידורי פרחים. אנו שואפים כי כל המוצרים המוצעים באתר יהיו באיכות גבוהה וראויים לשימוש. האחריות הבלעדית לכל המוצרים שאינם פרחים, עציצים, צמחי נוי, זרי פרחים וסידורי פרחים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ"ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר/שירות, אם צורפו. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי לאור העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין תמונת המוצר המופיעה בפרסום לבין המוצר במציאות. בכל מקרה, חבות החברה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים הנזכרים בסעיף זה לא תעלה מעבר לגובה התמורה ששולמה בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע"י הרוכש. הנהלת האתר ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של המשתמש או בציוד אחר של המשתמש כאשר הוא נכנס ו/או מזמין או שירותים ו/או משתמש באתר בכל דרך שהיא. כמו כן, החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית באתר שנעשית על ידי משתמש כלשהו או צד ג' כלשהו שאינו בשליטה של החברה. החברה תהא רשאית להפסיק או למנוע את התקשרות או הגישה של משתמשים לכל חלק שהוא באתר או באתר כולו בכל שלב.

5. מדיניות פרטיות

הן הנהלת האתר והן האתר מכבדים את פרטיות משתמשי וגולשי האתר. מדיניות הפרטיות של האתר הינה כמפורט להלן: הנתונים שיימסרו על ידי גולשי האתר יישמרו במאגר המידע של האתר ולא יימסרו לאף גורם צד שלישי ללא אישורו המפורש של הגולש. לגולש תמיד תהיה שמורה האפשרות להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים במסגרת שיתופי הפעולה שייווצרו מתוך השימוש באתר קופונופש במקרה כזה האתר ו/או הנהלת האתר לא יימנעו את העברת הפרטים בין הצדדים השונים. אתרי האינטרנט השונים משתמשים ב 'עוגיות'(Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. היה והינך בוחר שלא לאפשר שימוש ב"עוגיות" ביכולתך להימנע מכך באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הינך עושה שימוש. יובהר כי הימנעות מלאפשר לאתר לעשות שימוש ב"עוגיות" אלו עלול להביא לכך כי תימנע גישתך לחלקים מסוימים באינטרנט בכלל ובאתר קופונופש בפרט. הנהלת האתר מתחייבת לקיים את הוראותיו של חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ולאפשר לכל אדם לעיין במידע עליו הנמצא במאגר המידע שברשותה. מקום בו נמצא כי המידע אינו מדויק ו/או אינו נכון תתקן הנהלת האתר את הפרטים בהתאם למידע שיימסר לה על ידי אותו אדם ו/או בא-כוחו. הנהלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את התנאים המופיעים לעיל. היה ותשתנה מדיניות שמירת הפרטיות כפי שהובאה לעיל תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

6. קניין רוחני

השימוש באתר הינו למטרות אישיות בלבד ולמטרות המפורטות בתקנון זה. האתר קופונופש מכיל מידע אשר חלקו מוגן ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, וזכויות קניין אחרות. האמור חל הן על החלק הכתוב וכן על התמונות והגרפיקה המופיעה באתר. לחברה ו/או למפעילי האתר הזכות הייחודית והבלעדית לעשות שימוש במידע המופיע באתר ו/או באיזה חלק ממנו. משתמש ו/או רוכש ו/או צד ג` כל שהוא לא יהיה רשאי לעשות שימוש, באיזה אופן שהוא, אלא למטרות המצוינות בתקנון זה, במידע ו/או באיזה חלק ממנו, המופיע באתר. השימוש באתר לא יהא בו כדי להקנות למשתמש ו/או לרוכש ו/או לצד ג` כל שהוא זכויות קנייניות במידע המצוי באתר. משתמש ו/או רוכש ו/או כל צד ג` כל שהוא לא יהיה רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר, במידע שבאתר, ו/או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו, למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר ולמעט המטרה שלשמה מותר השימוש באתר. האתר קופונופש מכיל קישורים לאתרים קרובים ו/או קשורים ברשת האינטרנט וזאת לנוחות המשתמשים בלבד. החברה ו/או מפעילי האתר אינם אחראים לתוכני האתרים האחרים ו/או למידע המופיע בהם בכל אופן שהוא. כל כניסה ו/או שימוש באתרים המקושרים לאתר נעשים באחריות המשתמש בלבד.

7. שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר

כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתמש יפצה ו/או ישפה את החברה בגין כל תביעה ו/או דרישה אשר תגיע אליה והנובעת מהפרת המשתמש את תקנון זה ו/או את הוראות הדין. השיפוי יהא בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו לחברה ו/או למי ממנהליה ו/או עובדיה ו/או ספקיה ו/או למי מטעמה. המשתמש אף מייפה את כוחה של הנהלת האתר קופונופש, ככל שניתן, להעביר על שמו כל תביעה שהיא מכל מין וסוג שהוא ולפעול להסרת כל אחריות מהנהלת האתר קופונופש בגין כל תביעה אשר מקורה בהפרת המשתמש את תקנון זה ו/או את הוראות הדין.

8. מקום השיפוט

כל מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או גולש באתר לבין הנהלת האתר בגין פעילות אשר בוצעה באתר ו/או מידע המופיע באתר, תתברר על פי הדין הישראלי וניתנת בזאת סמכות דיון מקומית ייחודית ובלעדית לבתי המשפט בתל אביב ולהם בלבד.

9. שונות

עיכוב או הימנעות מצידה של החברה מלממש או מלאכוף זכות מזכויותיה על פי תקנון זה, לא יראו אותם כוויתור מפורש ו/או משתמע או כמניעה מצידה מלהשתמש בזכויותיה בעתיד, והיא תהא רשאית להשתמש בזכויותיה, כולן או מקצתן, בכל עת שתמצא לנכון. כל סכום שתחוב החברה למשתמש מכל סיבה שהיא, לא יהא המשתמש זכאי לקזזו מכל סכום שיחוב לחברה, אלא בהסכמתה של החברה, מראש ובכתב. הנהלת אתר קופונופש מבקשת להבהיר כי על אף כל האמור לעיל בתנאי שימוש אלו ומבלי לגרוע מאף אחד מהתנאים הנ"ל תהיה רשאית הנהלת האתר להפסיק מלקיים את האתר בכל רגע נתון מתוך שיקוליה הבלעדיים ולא תועלה כנגדה כל טענה לעניין זה. הנהלת האתר תפרסם הודעה בדבר הפסקת השירותים הניתנים באתר זמן סביר מראש וכל החומר המצוי באתר יוחזק בידי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה במשך פרק זמן שלא יעלה על 30 יום ולאחריו יימחק כל החומר בלא שמירת כל גיבוי נוסף ובלא הודעה נוספת על כך.

משרד ראשי
פרסום אינטראקטיבי - טבריה
 
טלפון:   04-6725060
פקס:     04-6712205
דג על הדן
אחוזת ציפורי
חמי געש
ג'ונגל כיף
קופונופש לקבוצות
רפטינג נהר הירדן גדות
קייקי כפר בלום
רייזר בר
חוות מונפורטויטו
מוזיאון הילדים בחולון
קלאב קאר בית הלל