תנאי שימוש | קופונופש
נופש סיני

תנאי שימוש

גרסה מיום 9/9/2021

 

ברוכים הבאים לאתר קופונופש (להלן: "האתר") בכתובת www.cuponofesh.co.il. האתר מנוהל על-ידי חברת פרסום אינטראקטיבי בע"מ (להלן: "המפעילה") חלק מקבוצת קופונופש המספקת ללקוחותיה שרותי פרסום, שיווק, סליקה, זמינות, שירות לקוחות, הקמת אתרי מכירה, השכרת אתרי מכירה ושמות מתחם, מכירת מוצרים ושירותים במישרין ועבור צדדים שלישיים ועוד. השימוש בלשון זכר בכתב זה ובגרסה העדכנית של מדיניות הפרטיות המפורסמת באתר (להלן: "מדיניות הפרטיות") הינו למען הנוחות בלבד ואין בו בכדי ליצור אפליה כלשהי. בכל מקום בו נעשה שימוש בלשון יחיד הרי שהכוונה גם ללשון רבים וההפך, בשינויים המחויבים ובהתאם לעניין.

אנא קראו בזהירות את כל התנאים וההתניות המפורטים בתקנון זה לפני השימוש באתר ו/או בשירותים המסופקים באתר (להלן: "השירותים") בתכני האתר (להלן: "התכנים") ו/או בחומרים הזמינים להורדה מן האתר (להלן: "החומרים"). האתר, השירותים, התכנים, החומרים וכל מידע המוצג באיזה מהם יכונו יחד להלן: "הרכיבים").

שימושכם ברכיבים, כולם או חלקם, כפוף להסכמתכם - הגולשים באתר ו/או עושים שימוש כלשהו באתר ו/או בשירותים ו/או בתכנים ו/או בחומרים (להלן: "אתה", "אתם" "משתמש" ו-"משתמשים") - לתנאי כתב זה, הוראות מדיניות הפרטיות ותנאים נוספים אשר ייתכן וימסרו לכם במהלך השימוש ברכיבים, על-ידנו ו/או על-ידי צד שלישי (להלן: "התקנון").

שימו לב(!) עצם השימוש על-ידכם באיזה מן הרכיבים, מהווה הסכמתכם הבלתי מסויגת, בפועל, לכל התנאים המפורטים בתקנון זה והתחייבותכם המלאה לעמוד בהוראותיו.

למען הסר ספק, במידה ואינכם מסכימים לאיזה תנאי תקנון זה, אינכם רשאים לעשות שימוש כלשהו באיזה מן הרכיבים. 

תנאי סף

 1. כל שימוש על ידכם או מי מטעמכם באיזה מן הרכיבים ו/או בכל דבר אחר הנובע מהם הינו למטרות אישיות, פרטיות, שאינן מסחריות בכפוף להוראות דיני מדינת ישראל בלבד ולתנאים וההגבלות של תקנון זה המהווה הסכם חוקי ומחייב בינכם לבין המפעילה ו/או מפרסם עסקה (כהגדרתו בהמשך) ו/או מי מטעמם.
 2. השימוש באיזה מן הרכיבים נועד לכל אזרח בגיר (מעל גיל 18) הנמצא בתחום ריבונותה של מדינת ישראל. באם הנכם קטינים (מתחת לגיל 18) שימוש באיזה מן הרכיבים יהווה ראיה לכך שקיבלתם אישור מהוריכם או אפוטרופוס שמונה לכם.
 3. אנו רשאים, לשנות ו/או לעדכן את הוראות, תנאי והגבלות תקנון זה או לקבוע תנאים חדשים, שינויים, תוספות או מחיקות, להפסיק את השימוש ו/או הגישה לאיזה מן הרכיבים, כולם או חלקם, לפי ראות עיננו ושיקול דעתנו הבלעדי, בכל עת וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת (להלן:"השינויים"). השינויים יכנסו לתוקף מיד עם פרסומם באתר וכל שימוש ברכיבים לאחר עדכון התקנון ו/או מדיניות הפרטיות ושימושכם ברכיבים יהיה כפוף לתקנון העדכני ביותר.
 4. אתם מסכימים לעיין בתקנון זה ובמדיניות הפרטיות מעת לעת, בכדי להתעדכן בשינויים והמשך שימושכם באיזה מן הרכיבים ייחשב כהסכמתכם המפורשת לתקנון ומדיניות הפרטיות העדכנית על השינויים שהוכנסו בהם. תנאי תקנון זה יחולו עליכם עם שימושכם הראשון באיזה מן הרכיבים ויוותרו בתוקף עד לביטולם על-ידי המפעילה.
 5. אינכם רשאים לעשות שימוש כלשהו ברכיבים למעט כפי שהותר בתקנון. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר בזה כי אנו רשאים לעשות ברכיבים כל פעולה ו/או שימוש, בעצמנו ובאמצעות אחרים, להעניק לאחרים זכויות שימוש ואחרות ברכיבים והכל ללא הגבלה בקשר עם פרק הזמן, המקום, וכיוצא בזה.
 6. אין כל מניעה מהדין או מכוח חוזה כלשהו, הנעוצה בכם, להתקשרותכם עם המפעילה ו/או צד שלישי במסגרת השימוש באיזה מן הרכיבים ולמילוי התחייבויותיכם המפורטות בתקנון זה.
 7. עמידתכם בהוראות תקנון זה לא תהווה ולא תגרום להפרה של התחייבות כלשהי שלכם כלפי צדדים שלישיים.
 8. ככל שהדבר נוגע בכם, לא תגרמו להטלת שיעבוד, משכון, עיקול, עיכבון או נטל כלשהו ביחס לנכסי וזכויות המפעילה, או אלה המיועדים לשמש אותו, ולא תיתנו בידי צדדים שלישיים כלשהם עילה, זכות או תביעה נגדה.
 9. בכל מקום בו מצוין בתקנון זה כי המפעילה אינה נושאת באחריות כלשהי, הוראה זו מסירה אחריות באופן מלא מן המפעילה, בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה, חברת אם, חברות בנות, שותפים וכל מי מטעמה.
 10. כל זכות שלא ניתנה לכם מפורשות במסגרת תקנון זה שמורה למפעילה ובמקרה ששימושכם באיזה מן הרכיבים יופסק ו/או יוגבל על-ידי המפעילה, ההוראות והמגבלות החלות עליכם על-פי תקנון זה יוותרו בעינם.

שימוש

 1. שימוש באיזה מן הרכיבים וככל שהדבר נוגע בכם, לא תגרום להפרה של חיקוק או דרישה של רשות כלשהי הפועלת במסגרת סמכויותיה על-פי כל דין.
 2. אינכם רשאים לעשות שימוש או לאפשר עשיית שימוש כלשהו באיזה מן הרכיבים באמצעות יישום מחשב, אפליקציה, תוכנה, Crawler, Robot, או כל אמצעי אחר לשם פעולה כלשהי לרבות סריקה, העתקה, איתור, חיפוש, אחזור, ניתוח וכיו"ב.
 3. אינכם רשאים להעתיק, לשמור, לעבד או לבצע פעולה כלשהי ליצירת אוסף, מאגר או לקט של איזה מתוכן הרכיבים, או להציג תוכן מן הרכיבים באמצעים טכנולוגיים שונים לרבות iframe, או להציג את תוכן איזה מן הרכיבים בכל דרך או אמצעי אשר משנים העיצוב המקורי או פוגעים באופן כלשהו בהצגתו, אלא אם הפעולה מתבצעת לצורך עיון באיזה מן הרכיבים ולמטרה לשמה הועמדו לרשותכם.
 4. אינכם רשאים ליצור קישור לאיזה מן הרכיבים מאתרים הפועלים ו/או מספקים מידע שלא על-פי דין, אתרי פורנוגרפיה, אתרים המעודדים הפליה, גזענות או מעשה כלשהו המנוגד לדין הרלוונטי.
 5. אינכם רשאים לבצע פעולה כלשהי אשר יש בה כדי לפגוע בפעילות איזה מן הרכיבים, לרבות החדרת ו/או שתילת ו/או העברת יישום, קוד, תוכנה, וירוס, תולעת או כל אמצעי זדוני אחר אשר יש בהם כדי לפגוע בפעילות איזה מן הרכיבים.
 6. השימוש בחלק מן הרכיבים עלול להיות מוגבל למשתמשים רשומים המחזיקים בשם משתמש וסיסמת גישה. המפעילה רשאית לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי להודיע על כך לקבוע, לשנות ולעדכן אילו רכיבים נדרשים ברישום לצורך שימוש.

רישום

 1. על מנת להשתמש בחלק מן הרכיבים תתבקשו למסור פרטיכם לצורך רישום ומתן הרשאת גישה. במידה ותבקשו לעשות שימוש ברכיבים אלה, יהיה עליכם למסור את המידע המבוקש ולהשלים את תהליך הרישום לרבות מתן הסכמתכם המפורשת לתקנון זה.במידה ושימוש באיזה מן הרכיבים יחויב בתשלום דמי מנוי, כל המידע הרלוונטי יוצג בפניכם ותתבקשו לאשרו במסגרת שלבי ההתקשרות.
 2. בעת ההרשמה יתכן ותתבקשו למסור מידע פרטי לרבות: שם פרטי ומשפחה, כתובת מגורים, טלפון, דואר אלקטרוני, מען להספקה, פרטי כרטיס אשראי וכיו"ב. אתם מתחייבים כי במהלך הרישום תמסרו אך ורק פרטים נכונים, מלאים ומדויקים.
 3. במידה ופרטיכם השתנו, הנכם מתחייבים לעדכן את הרישום באמצעות דואר אלקטרוני אל המפעילה או להיכנס לחשבון האישי שלכם באתר ולעדכן את המידע החדש באופן עצמאי. המפעילה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי במידה ולא ניתן היה ליצור עמכם קשר לאור שינוי באיזה מן הפרטים שמסרתם בעת ההרשה ואשר לא התקבל אצל המפעילה עדכונכם אודותיו.

עסקאות

 1. באתר מתפרסמות עסקאות מגוונות לרכישת מוצרים ושירותים שונים (להלן: "העסקה" ו-"העסקאות"). חלק מן העסקאות מתבצעות במישרין מול המפעילה וחלק מן העסקאות מתבצעות במישרין מול צד שלישי העושה שימוש באיזה מן הרכיבים לצורך פרסום עסקה ומתקשר עמכם באופן ישיר (להלן: "מפרסם עסקה") כאשר המפעילה מספקת את התשתית הטכנולוגית ו/או כח האדם ו/או שרות הלקוחות הנדרש למפרסם העסקה לצורך ביצוע העסקה אתכם.
 2. כל עסקה שתתבצע עם מפרסם עסקה תתבצע במישרין עם מפרסם העסקה ופרטי העסקה יסוכמו במישרין בניכם ובין מפרסם העסקה. המפעילה אינה צד להתקשרותכם עם מפרסם עסקה ולא תישא באחריות כלשהי לתוכן פרסומי מפרסם העסקה ו/או להתקשרות בניכם ובין מפרסם העסקה ו/או למימוש העסקה או תוצאותיה.

פרסום

 1. במסגרת פרסומי המפעילה ו/או מפרסם העסקה, תקבלו את המידע הבא: שם, מספר הזהות והכתובת של מפרסם העסקה; התכונות העיקריות של המוצר או השירות;  התמורה המבוקשת עבור המוצר או השירות ותנאי התשלום האפשריים;  מועד ודרך הספקת המוצר או השירות; התקופה שבה העסקה תהיה בתוקף; פרטים בדבר אחריות למוצר. פרטים בדבר זכותכם לבטל עסקה תוכלו למצוא בהמשך תקנון זה.
 2. כל פרסום אשר תוכנו שייך לצד שלישי ו/או פרסומי מפרסם עסקה (להלן: "פרסום צד שלישי") אין בו כדי להוות המלצה או עידוד מטעם המפעילה לרכישת המוצר או השירותים המוצעים בפרסום. המפעילה לא תישא באחריות כלשהי לתוכן המידע בפרסום צד שלישי ואינה אחראית לתוכן ו/ואו אמיתות פרסומים אלה והאחריות המלאה לכך חלה על מפרסמי פרסום צד שלישי.

הזמנה להציע הצעות

 1. שימו לב, העסקאות המתפרסמות באתר מהוות הזמנה להציע הצעה, משמע הסכמתכם לסכום והתנאים המפורטים בעסקה ומסירת המידע הנדרש מכם לצורך חיוב והספקת המוצר או השירות, מהווים הצעה מטעמכם כלפי המפעילה ו/או מפרסם העסקה, לביצוע העסקה בנתונים המפורטים בפרסום. קבלת הצעתכם לביצוע העסקה תהיה נתונה אך ורק למפעילה ו/או מפרסם העסקה ו/או מי מטעמם ולשיקול דעתם הבלעדי.

שלבי מתן ההצעה

 1. לצורך ביצוע עסקה כלשהי עליכם לבחור את המוצר או השירות המופיע באתר, לעבור את שלבי הסכמתכם לתמורה ותנאי העסקה, לרבות מתן מידע אודותכם, פירוט אמצעי התשלום, מידע נוסף רלוונטי בהתאם לסוג העסקה ואישורכם כי קראתם והסכמתם לתנאי תקנון זה. רק לאחר שהתקבלה הצעתכם להיכנס לעסקה, המידע שמסרתם אומת, ככל שיעלה הצורך ו/או ניתן לאמתו, המפעילה ו/או מפרסם העסקה רשאים לקבל הצעתכם לביצוע העסקה ולאשרה.

תמורה

 1. התמורה הכוללת מס ערך מוסף, אלא אם כן אין חובת תשלום מע"מ על-פי דין, אשר עליכם לשלם במסגרת עסקה יכולה להופיע מספר פעמים במהלך שלבי העסקה, אך תמיד תופיע בשלב הסופי בעת הסכמתכם לתנאי העסקה (להלן: "התמורה"). התמורה המפורסמת במסגרת עסקה כלשהי אינה בהכרח התמורה הזולה ו/או המשתלמת במיוחד. הנכם אחראים באופן בלעדי לבצע מחקר שוק, השוואת מחירים, קיומם של מבצעים והנחות לפני בחירתכם להיכנס לעסקה. המפעילה ו/או מפרסם העסקה רשאים לעדכן את התמורה המבוקשת בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי אשר יכנס לתוקף מיד עם פרסום הסכום המעודכן.

שינוי, הגבלה וביטול עסקה מטעם המפעילה ו/או מפרסם עסקה

 1. למפעילה ו/או למפרסם העסקה הזכות, בכל עת, לשנות, להגביל ואף לבטל עסקה גם לאחר קבלת הצעתכם לרכישת המוצר או השירות, במידה ומתקיים אחד או יותר מן המקרים הבאים:
  • הפרתם איזה מהוראות תקנון זה.
  • מסרתם מידע שגוי, אינו נכון, אינו מדויק או כוזב.
  • אותרה תקלה ו/או שגיאה ו/או שיבוש ו/או טעות, כלשהן, בקשר לאיזה מנתוני העסקה.
  • אינכם רשאים לעשות שימוש באמצעי התשלום אשר נמסר לצורכי תשלום התמורה במסגרת העסקה, או שאמצעי התשלום חסום, מבוטל או כל דבר אחר המונע מביצוע התשלום בפועל.
  • תכלית כניסתכם לעסקה נועד לעשיית מעשה שלא כדין ו/או שימוש לרעה באיזה מן הרכיבים ו/או ניצול תקלה באתר ו/או ניצול טעות כלשהי בקשר לאיזה מנתוני העסקה.
  • התנהלותכם בעסקה עלולה לפגוע במפעילה ו/או במפרסם העסקה ו/או במי מטעמם.

הספקת מוצר

 1. מוצר אשר רכשתם באתר יסופק לידכם בהתאם לכתובת אשר מסרתם בעת משלוח הצעתכם למפעילה ו/או למפרסם העסקה, בכפוף לתנאים הבאים:
  • הספקת המוצר יכולה להתבצע באמצעות המפעילה ו/או מפרסם העסקה ו/או חברת שליחויות.
  • הספקת המוצר תתבצע אך ורק בתוך גבולות מדינת ישראל ובישובים מעבר לקו הירוק אשר בשליטת מדינת ישראל. לא תתבצע הספקה למיקומים המצויים בשטחים בשליטה שאינה של מדינת ישראל ו/או מיקומים אליהם הגישה נחסמה על-ידי רשות מוסמכת ו/או אין אליהם גישה מטעמי ביטחון.
  • מועד הספקת המוצר יתבצע בהתאם למפורט בפרסום העסקה ובכפוף לתאום בין השליח למזמין ואירועים שאינם בשליטת המפעילה ו/או מפרסם העסקה.

הספקת שירות

 1. שירות אשר רכשתם באתר יסופק לידכם בהתאם לאמור בתוכן העסקה המפורסמת.

תיאום

 1. חלק מן העסקאות באתר מציגות שירותים המחייבים תיאום מראש לצורכי שריון מקום בהתאם להוראות הממשלה וגורמים מוסמכים אחרים, כגון: שהות באתרי תיירות, מופעים, ספא, אירועים, גני חיות, תערוכות וכיו"ב. האחריות לתיאום חלה עליכם באופן בלעדי ואין ולא תהיה לכם כל טענה ו/או תביעה נגד המפעילה ו/או מפרסם העסקה ו/או מי מטעמם בגין אי מימוש העסקה לאור העדר תיאום מראש כנדרש.

מסמך גילוי

 1. בעסקת מכר מרחוק כהגדרתה בחוק (ביצוע העסקה באמצעות האינטרנט ולא באופן פרונטלי) המפעילה ו/או מפרסם העסקה ו/או מי מטעמם ימסרו לכם בכתב, בעברית או בשפה שבה התבצע פרסום העסקה, לא יאוחר ממועד הספקת המוצר או השירות, מסמך הכולל פרטים אלה: השם, מספר הזהות והכתובת של הגורם עימו התקשרתם; התכונות העיקריות של המוצר או של השירות; התמורה עבור המוצר או השירות ותנאי התשלום החלים על העסקה; האופן שבו תוכלו לממש את זכותכם לבטל את העסקה; שם היצרן וארץ ייצור המוצר; מידע בדבר האחריות למוצר או לשירות; תנאים נוספים החלים על העסקה (להלן:"מסמך הגילוי").

 

ביטול עסקה עם עוסק

 1. במידה ואינכם נכנסים בגדר הגדרת "צרכן" בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981 (להלן: "החוק") (אם העסקה שביצעתם עיקרה למטרות אישיות, ביתיות או משפחתיות הרי שאתם "צרכן") תנאי ביטול העסקה, אם וככל שניתן יהא לבטלה, יתבצעו בהתאם להנחיות המפעילה ו/או מפרסם העסקה ו/או מי מטעמם אשר ימסרו במועד בקשת הביטול.

ביטול עסקה מרחוק עם צרכן

 1. ביטול עסקה מרחוק. במידה והנכם "צרכן" כהגדרתו בחוק והעסקה התבצעה מרחוק (התקשרות בעסקה של מכר מוצר או שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה) והעסקה אינה לרכישת מוצרים פסידים; שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, עסקאות המחייבות תיאום ושריון מועד מראש אשר לא בוטלו בהתאם להוראות המפורטות בעסקה, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן; מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995; מוצרים שיוצרו במיוחד בעבורכם בעקבות העסקה; מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, אשר פתחתם את אריזתם המקורית – אתם רשאים לבטל עסקה בהתאם להוראות הבאות:
  • ניתן לבטל עסקה לרכישת מוצר מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת מסמך הגילוי, לפי המאוחר מבין השניים.
  • ניתן לבטל עסקה לרכישת שירות, בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה לרכישה של מוצר או שירותים באופן מתמשך (להלן: "עסקה מתמשכת") – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 2 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
 2. ביטול עסקה מרחוק על-ידי אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש. במידה והנכם "צרכן" כהגדרתו בחוק ואתם אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, הנכם רשאים לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין המפעילה ו/או מפרסם העסקה ו/או מי מטעמם לבניכם, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. לצורך וידוא מעמדכם, המפעילה ו/או מפרסם העסקה ו/או מי מטעמם רשאים לדרוש מכם להציג תעודה המוכיחה כי הנכם אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, ועליכם לשלוח עותק מן התעודה לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית או פקסימיליה.
 3. ביטול במקרים מיוחדים.
  • במקרים בהם נרכשה חבילה משולבת הכוללות כרטיס למספר אתרים ובתי עסק (להלן: "חבילה משולבת") לא ניתן לבטל באופן חלקי. ניתן לבטל את החבילה המשולבת כולה בהתאם למדיניות הביטול.
  • במקרים בהם נרכשו כרטיסים להופעות כגון: הצגות ילדים, הופעות סטנד אפ, תיאטרון וכיו"ב.
   • במידה ומסיבה כלשהיא בוטל המופע תהיו זכאים להחזר מלא של סכום הרכישה בתוך 30 ימי עסקים מן המועד בו בוטל המופע. חשבונכם יזוכה באמצעות חברת כרטיס האשראי באמצעותו רכשתם את הכרטיסים במלוא סכום העסקה. לחלופין, וככל שתהיו מעוניינים בכך, אתם תהיו זכאים לכרטיסים למופע חליפי.
   • במידה והמופע נדחה למועד חדש, או הועבר לאתר מופעים אחר, או שונה מבנה אתר המופע בקשר עם המופע – הכרטיס הנרכש תקף למועד החדש ו/או לאתר החדש ו/או למבנה החדש של אתר המופע, לפי העניין.
 1. אופן הפניה לביטול עסקה מרחוק. לצורך ביטול עסקה עליכם לפנות אל המפעילה או אל מפרסם העסקה, בהתאם לעסקה, לציין את פרטי הרוכש, מועד הרכישה, דרכי התקשרות ליצירת קשר והעתק מן החשבונית. במידה והביטול נובע מפגם או מחוסר התאמה, יש לפרט את הפגם ו/או אי ההתאמה במסגרת פנייתכם וזאת באחת מן הדרכים הבאות:
  • בעל פה – בטלפון או בהודעה בעל פה במקום עסק המפעילה או מפרסם העסקה, בהתאם לעסקה, למעט אם נקבע לפי החוק כי ביטול העסקה ייעשה בדרך של הודעה בכתב.
  • בדואר רשום לכתובת פרסום אינטראקטיבי בע"מ ת.ד 2386 טבריה 1412202.
  • בדואר אלקטרוני interactivi@gmail.com
 2. תוצאות ביטול עסקה מרחוק.
  • ביטלתם עסקה עקב פגם במוצר, עקב אי התאמה בין המוצר או השירות, לבין הפרטים שנמסרו לכם, עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או בשל כל הפרה אחרת של תנאי העסקה על-ידי המפעילה ו/או מפרסם העסקה, בשינויים המחויבים - המפעילה ו/או מפרסם העסקה יחזירו לכם בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידכם, יבטלו את חיובכם בשל העסקה וימסרו לכם עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מכם דמי ביטול.
  • ביטלתם עסקה שלא מהטעמים המנויים בסעיף ‏1 לעיל, המפעילה ו/או מפרסם העסקה, יחזירו לכם בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידכם, חיובו בשל העסקה יבוטל ויימסר לכם עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מכם סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה, או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם וכן הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, אשר הוצאו על-ידי המפעילה ו/או מפרסם העסקה ו/או מי מטעמם או שמי מהם התחייב בהוצאות אלה בשל ההתקשרות בעסקה או בשל ביטולה ואינם כלולים במחיר העסקה.
  • במידה וקיבלתם את המוצר, עליכם להחזירו למפעילה ו/או למפרסם העסקה ו/או למי מטעם בהתאם להנחיות אשר תימסרנה לכם במועד הביטול.
  • במידה וביטלתם עסקה מתמשכת שהוחל במתן השירות לפיה, יהיה עליכם לשלם את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לכם.
  • הותקן בביתכם מוצר לצורך מתן שירות, המפעילה ו/או מפרסם העסקה ו/או מי מטעמם יהיו רשאים לגבות מכם תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 ₪.
 3. מוצר שאזל או שירות שבוטל. במידה והתברר כי מוצר או שירות אשר הוזמן על-ידכם אזל או בוטל, גם אם ועל אף שהופיע בפרסום באתר כי המוצר או השירות זמינים וגם אם ההזמנה אושרה על-ידי המפעילה ו/או על-ידי הצד השלישי מפרסם העסקה, המפעילה ו/או מפרסם העסקה לא יהיו מחויבים לספק את המוצר או השירות ולא תהיינה לכם טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהן כלפי המפעילה ו/או מפרסם העסקה בכפוף לעדכונכם כי המוצר אזל או השירות בוטל וכן כי התאפשר לכם לבטל את העסקה ללא תשלום דמי ביטול או לבחור במוצר או שירות חלופיים ולשלם או לקבל זיכוי על ההפרש בין המוצר או השירות החלופי לבין המוצר או השירות אשר הזמנתם במקור.
 4. זיכוי. ביקשתם לבטל עסקה ואינכם זכאים להחזר כספי על-פי דין, המפעילה ו/או מפרסם העסקה ו/או מי מטעמם רשאים ליתן לכם זכות מימוש עתידית, כאשר: הסכום למימוש עתידי יהיה הסכום ששולם בעת ביצוע העסקה; זכות המימוש יהיה תקף לשנתיים לפחות מיום מתן הזכות; מימוש זכות המימוש לא יותנה בהצגת החשבונית שניתנה לכם בעת ביצוע העסקה.

ביטול עסקה פרונטלית עם צרכן

 1. במידה והנכם "צרכן" כהגדרתו בחוק וביצעתם עסקה פרונטלית (לא מרחוק) עם המפעילה ו/או מפרסם העסקה ו/או מי מטעמם, אתם רשאים לבטל את העסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א – 2010 (להלן: "התקנות") והמפעילה ו/או מפרסם העסקה ו/או מי מטעמם יאפשרו זאת בכפוף לקיומם של כל התנאים המפורטים בתקנות ולנוחותכם, כמפורט להלן:
  • התמורה אשר שולמה עבור רכישת המוצר עולה על 50 ₪, התבצעה באמצעות כסף ולא בתווי קנייה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען.
  • המוצר לא נפגם ולא נעשה שימוש במוצר.
  • הצגת חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה המעידים על עצם ביצוע העסקה או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.
  • במידה והמוצר או שירות התקבלו במתנה, הצגת פתק החלפה המעיד על העסקה או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.
  • ביקשתם כי המוצר יסופק במועד מאוחר מ-6 חודשים ממועד העסקה, ופנייתכם לביטול התקבלה לפני מועד ההספקה.
  • במידה ורכשתם אחד מן המוצרים הבאים: ריהוט; ציוד לבית ולגן, ולמעט כלי אוכל לא ארוזים; מכשיר חשמלי ומכשיר אלקטרוני לרבות ציוד קצה כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן – חוק התקשורת); מוצר, הארוז באריזתו המקורית ובלבד שאריזתו לא נפתחה; מוצר שהזמנתם וטרם סופק, אף אם בגלל שאזל מהמלאי ויש צורך לייצרו או להזמינו ובלבד שהייצור או ההזמנה אינם לפי מידות או דרישות מיוחדות שלכם; מטהר מים ומיתקן למים מינרליים; שעונים - ופנייתכם התבצעה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר.
  • במידה ורכשתם ביגוד או הנעלה ופנייתכם התבצעה ביום הרכישה ועד תום שני ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה ובלבד שתווית המחיר על המוצר, אם ישנה, לא הוסרה.
  • במידה ורכשתם שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי המתבצעים במלואם בישראל ופנייתכם התבצעה בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירותים.
  • במידה ורכשתם אחד מן השירותים הבאים: שירותי קוסמטיקה ואסתטיקה, לרבות טיפולי הסרת שיער; עסקת נופש ארוך טווח ("עסקת נופש ארוך טווח" – עסקה הנמשכת על פני תקופה העולה על שנה, שבה אתם, תמורת תשלום, מקבלים בעיקר את הזכות לקבל הנחות או הטבות בקשר ללינה, נוסף על השירותים האחרים, כגון נסיעה או בלעדיהם); חברות או מנוי במועדון הנחות; שירותים הניתנים על ידי בעל רישיון כללי או רישיון כללי ייחודי למתן שירותי בזק פנים-ארציים נייחים, כהגדרתם בחוק התקשורת; שירותים הניתנים על דיי בעל רישיון כללי למתן שירותי רדיו טלפון נייד בשיטה התאית, כמשמעותם בסעיף 4(א2) לחוק התקשורת; שירותים הניתנים על ידי בעל רישיון מיוחד או היתר כללי למתן שירותי גישה לאינטרנט, שניתן לפי סעיף 4 ו-4א1 לחוק התקשורת;  שירותים הניתנים על ידי בעל רישיון לשידורי כהגדרתו בחוק התקשורת; חברות או מינוי במועדון כושר או מועדון בריאות (ספא); חברות או מינוי במועדון היכרות ושידוכים; מינוי להגרלות והימורים - ופנייתכם התבצעה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב כאמור בסעיף 13ג(ג) לחוק, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה.
  • במידה ורכשתם מוצר הנמכר במסגרת אירוע הצגה ("אירוע הצגה" – אירוע שבו הוזמנתם לצורך הצגת מוצרים או שירותים, לרבות באמצעי פיתוי כגון מתנה וזכייה) ופנייתכם התקבלה בתוך 14 ימים מיום שקיבלתם את המוצר.
  • במידה ורכשתם שירות במסגרת אירוע הצגה ופנייתכם התקבלה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום מסירת חוזה בכתב או מסמך בכתב כאמור בסעיף 13ג(ג) לחוק, לפי המאוחר, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא ואף אם העסקה היא לתקופה קצובה.
  • במידה וביצעתם עסקת אירוע הצגה שאינה מתמשכת כהגדרתה בסעיף 13ג לחוק, ופנייתכם התקבלה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ועד יומיים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת השירות.
  • במידה ורכשתם רכב כהגדרתו בפקודת התעבורה שהוא רכב חדש שנרכש מיבואן ופנייתכם התבצעה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ובלבד שטרם נרשם על שמכם על פי פקודת התעבורה [נוסח חדש].
  • במידה ורכשתם תכשיט שהמחיר ששולם בעדו אינו עולה על 3,000 שקלים חדשים ופנייתכם התבצעה ביום הרכישה ועד תום יומיים שלאחריו שאינם ימי מנוחה
 2. עסקאות שלא ניתן לבטל. זכותכם לביטול עסקה לא תחול לגבי העסקאות הבאות: ריהוט שהורכב בבית הצרכן; מוצרים שיוצרו במיוחד עבורכם על פי מידות או דרישות מיוחדות; מוצרים שעל פי דין אין להחזירם; מוצרי מזון; תרופות ותוספי תזונה; טובין פסידים; מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995; טובין הניתנים להחלטה, לשעתוק או לשכפול, אשר אריזתם המקורית נפתחה על-ידכם או מי מטעמכם; הלבשה תחתונה לרבות בגדי ים; גז, כהגדרתו בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989; תכשיט שהמחיר ששולם בעדו גבוה מ-3,000 שקלים חדשים, למעט שעונים; שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי המתבצעים במלואם מחוץ לישראל לרבות – טיסת המשך לטיסה שיצאה מישראל והניתנת באמצעות חברת תעופה אחרת (להלן – טיסת המשך) וחבילת נופש מחוץ לישראל, למעט טיסה מחוץ לישראל ואליה, שאינה טיסת המשך ובלבד שהוצג בפניכם, בטרם ההתקשרות בעסקה, את תנאי ביטול העסקה של נותן השירות מחוץ לישראל.
 3. החזרת התמורה. ביטלתם עסקה בהתאם להוראות המפורטות לעיל, המפעילה ו/או מפרסם העסקה ישיבו לידכם את התמורה, בניכוי דמי הביטול במידה ויחולו כאמור ובכפוף לתנאים הבאים (להלן: "החזרת התמורה"):
  • נדרשתם לרכוש מוצר לצורך קבלת שירות, תהיו זכאים להחזיר את המוצר אף אם נעשה בהם שימוש ובלבד שלא נפגמו.
  • בוצעה בביתכם התקנה של מוצר המשמש למתן שירות, תשלמו למפעילה ו/או מפרסם העסקה ו/או מי מטעמם את עלות ההתקנה בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים.
  • ביטלתם עסקה מתמשכת, שהוחל בנתינתה, תשלמו למפעילה ו/או מפרסם העסקה ו/או מי מטעמם את התמורה היחסית בעבור השימוש שעשיתם בשירות.
 4. אופן החזרת התמורה. החזרת התמורה תתבצע בסמוך למועד ביטול העסקה ולא מאוחר מ-7 ימי עסקים ותיעשה בהתאם לאופן שבו שולמה התמורה.
  • שילמתם בכרטיס אשראי, המפעילה ו/או מפרסם העסקה ו/או מי מטעמם יבטלו את החיוב ואם זוכה החשבון יושב לכם הסכום שזוכה באמצעות חברת כרטיסי האשראי אשר תזכה את כרטיס האשראי שלכם ואם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי שלכם כאמור, התמורה תוחזר במזומן או בשיק מזומן.
  • החזר התמורה בעסקה מתמשכת תהיה בכפוף לסעיף 13ד לחוק. שילמתם בכרטיס אשראי בעסקה מתמשכת, המפעילה ו/או מפרסם העסקה ו/או מי מטעמם יבטלו את החיוב ואם זוכה החשבון יושב לכם הסכום שזוכה באמצעות חברת כרטיסי האשראי אשר תזכה את כרטיס האשראי שלכם, במועד החיוב העוקב להודעת הביטול ואם לא היה ניתן לזכות את כרטיס האשראי שלכם כאמור, התמורה תוחזר במזומן או בשיק מזומן. שילמתם באמצעות הרשאה לחיוב חשבון בעסקה מתמשכת, וחויב חשבונכם, חשבונכם יזוכה בסכום החיוב.
 5. דמי ביטול. ביטלתם עסקה בהתאם להוראות המפורטות לעיל ולא עקב פגם במוצר, או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לכם אודות המוצר או השירות, או עקב אי הספקת המוצר או השירות במועד שנקבע לכך בעסקה או בשל כל הפרה אחרת של תנאי העסקה על-ידי המפעילה ו/או מפרסם העסקה, הרי שהמפעילה ו/או מפרסם העסקה ו/או מי מטעמם רשאים לגבות מכם דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או ערך השירות או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם.
 6. עמלת סליקה. נעשתה העסקה בכרטיס אשראי והוכח לכם כי חברת כרטיסי האשראי או גוף אחר המבצע סליקת כרטיסי אשראי, גבו מן המפעילה ו/או מפרסם העסקה ו/או מי מטעמם תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, המפעילה ו/או מפרסם העסקה ו/או מי מטעמם רשאים לחייב אתכם גם בתשלום שנגבה מהם.
 7. השבת מוצר. במידה וביטלתם עסקה לאחר שהמוצר סופק לידיכם, עליכם להחזיר את המוצר כאשר הוא אינו פגום ולא נעשה בו שימוש למפעילה או למפרסם העסקה או למי מטעמם, בהתאם להנחיות שימסרו לכם במועד ביטול העסקה.

קישורים ותכני צד שלישי

 1. באתר יתכן וימצאו קישורים (Links) לדפי אינטרנט (Web Pages) ו/או לאתרים (Web Sites) ו/או לתכנים ו/או מידע ו/או התחייבויות ו/או מחירים ו/או כל דבר אחר בבעלות ו/או מופעל ו/או מקורו בצד שלישי (להלן: "מידע מקושר") וכן מצויים באתר תכנים ו/או מידע ו/או התחייבויות ו/או מחירים ו/או כל דבר אחר בבעלות ו/או מופעל ו/או מקורו בצד שלישי (להלן: "תכני צד שלישי").
 2. אנו לא נישא בכל אחריות, בין אחריות מפורשת ובין אחריות משתמעת למידע מקושר ולתכני צד שלישי ואין בקישור אליהם ו/או בהצגתם באתר משום אישור ו/או מתן תוקף ו/או המלצה ו/או כל התייחסות אחרת מטעמנו.
 3. המידע המקושר ותכני צד-שלישי מובאים לשימוש ונוחיות הגולש באתר ו/או המשתמש בשירותים ואלה מקבלים על עצמם את מלוא הסיכון והאחריות בגין השימוש בהם, לרבות בשל איכותם, טבעם ואמינותם. לא תהיה לגולש באתר ו/או למשתמש בשירותים כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגדנו ו/או מי מטעמנו בגין שימוש ו/או הסתמכות ו/או ניצול של המידע המקושר ו/או תכני צד שלישי ו/או חלק מהם.

אחריות

 1. השימוש באיזה מן הרכיבים נעשה באחריותכם המלאה והבלעדית.
 2. אנו שואפים להפוך את הרכיבים וחווית המשתמש לטובים, מותאמים ובטוחים יותר. לצורך כך ומעת לעת אנו משפרים את השימושיות, תצוגה, פונקציונאליות ותכונות נוספות של איזה מן הרכיבים. הרכיבים ניתנים לשימוש כפי שהם (As Is) ובזמינות הקיימת במועד השימוש (As Available)ואתם מקבלים על עצמכם את מלוא הסיכון והאחריות בשימוש באיזה מן הרכיבים לרבות איכותם, טיבעם, אמינותם, זמינותם, מהימנותם, דיוקם ויישומם ולא תהיה לכם כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגד המפעילה ו/או מפרסם העסקה ו/או מי מטעמם בגין מגבלות ו/או יכולות הרכיבים.
 3. תקלה, כשל או שיבוש בקליטת פרטיכם ו/או אמצעי תשלום ו/או כל מידע אחר במהלך רישום ו/או הזנת מידע במסגרת שימושכם באיזה מן הרכיבים לא יהוו עילה ולא תהיה לכם כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה נגד המפעילה ו/או מפרסם העסקה ו/או מי מטעמם.
 4. הרכיבים מסופקים על סמך הידע והניסיון של יוצריהם, בחלקם לצורך המחשה בלבד, ויש לראותם ככאלה. שימושכם באיזה מן הרכיבים ו/או הסתמכותם על-איזה מן הרכיבים אינו פוטר אתכם או מהווה תחליף לשכל הישר, התנהגות נבונה וסבירה המצופה מכם. כך גם אין ערובה כי איזה מן הרכיבים יעמוד בציפיותיכם, יניב לכם הנאה כלשהי או תוצאות מוצלחות עבורכם.
 5. אנו עושים כל שביכולתו הסבירה על מנת להבטיח כי המידע באתר יהיה מדויק ושלם, אולם איננו צד באופן ואופי שימוש ו/או צריכה ו/או ניצולכם את איזה מן הרכיבים ולפיכך לא נישא בכל אחריות, בין אחריות מפורשת ובין אחריות משתמעת להתאמת איזה מן הרכיבים לדרישות ספציפיות של משתמש זה או אחר ובשום מקרה לא נהיה אחראים על טעויות, השמטות, אי-דיוקים, מידע מוטעה, שעות פעילות ורצף פעילות של איזה מן הרכיבים אשר מקורם בצד שלישי ו/או בשליטתו.
 6. מאחר ואין לנו כל שליטה ו/או שיקול דעת ו/או מעורבות באופן ו/או דרך השימוש באתר ו/או על מפרסם העסקה ו/או על ספקים אחרים עליהם נסמכים חלק מן הרכיבים, אתם מסכימים ומצהירים בזאת כי אתם מסירים את האחריות מאיתנו ככל שנוגע לאופן ו/או דרך שימושכם ו/או לתוצאות השימוש באיזה מן הרכיבים.

פיצוי ושיפוי

 1. אתם מתחייבים לשאת בכל אחריות, מפורשת ומכללא, בגין כל נזק שייגרם לנו ו/או למי מטעמנו ו/או למפרסם העסקה ו/או לצד שלישי כלשהו, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים וכדומה, לרבות שכ"ט עו"ד ופגיעה במוניטין, בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלכם הקשור בדרך כלשהי לרכיבים ו/או לשימושכם באיזה מן הרכיבים, בין אם הינכם צד רשמי לדיון משפטי, טענה או תובענה, ובין אם לאו.
 2. אתם, המשתמשים באתר, מתחייבים לשפות את המפעילה ו/או מפרסם עסקה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרתכם הוראות תקנון זה.

קניין רוחני

 1. הרכיבים כולם ו/או חלקיהם לרבות האפליקציות, הממשקים, היישומים, העיצוב והמידע הכלולים בו לרבות אלה הנובעים מביצוע שינויים, שיפורים, התאמות, תוספות או עדכונים הינם ויהיו בכל עת קניין המפעילה למעט אותם רכיבים שהזכויות, הבעלות והקניין בהם שייכים למפרסם העסקה או לצד שלישי אחר. "זכויות קניין רוחני" פירושן כולל את כל המפורט להלן: זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מבצעים ו/או משדרים, מדגמים, סימני מסחר ו/או שירות, אלגוריתמים, מסדי נתונים, מאגרי מידע, מסמכי אפיון, סמלים מסחריים, שמות מסחריים, שמות עסק, לוגו, מותגים, קבצי מחשב כלשהם, תוכנות מחשב, קוד מקור ויעד, פלטי מחשב, אפליקציות, מושגים, עיצובים, יצירות נגזרות, תגליות, נוסחאות, מוניטין, רעיונות, שיפורים, פיסולים, מידע, חידושים, המצאות, ידע, חוזי, שיטות, שמות מתחם, פטנטים, בקשות לרישום פטנטים, זכויות פטנט, מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות כל בקשות המשך, בקשות חלוקה, הפקות מחדש, בחינות מחדש או ארכות, תהליכים, טכנולוגיה שיש בה זכות קניין, תוצאות מחקר, רישומי מחקר, מפרטים, מערכות, טכניקות, סודות מסחר, מידע סודי, מידע טכני, סגנונות סחר וכל זכות מקבילה לכל אחד מן האמורים לעיל והכל בין אם נרשם, הוגשה בקשה לרישומו או טרם הוגשה בקשה לרישומו.
 2. אין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לצלם ו/או להקליט ו/או לתרגם ו/או להפיץ ו/או לשחזר ו/או לקלוט בכל דרך אחרת, כל חלק שהוא מהרכיבים, למטרות שימוש מסחרי ו/או לכל מטרה אחרת למעט זו המותרת בהתאם להוראות תקנון זה, ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש מן המפעילה.
 3. כתנאי לשימושכם באיזה מן הרכיבים, אתם מסכימים ומתחייבים לא לשנות בדרך כלשהי, לא למכור, להפיץ, לשדר או ליתן גישה כלשהי לרכיבים המוגנים בזכויות קניין רוחני מבלי לקבל אישור מפורש, מראש ובכתב של המפעילה.
 4. המפעילה שומרת לעצמה את כל הזכויות שלא הוענקו לכם במפורש במסגרת תקנון זה, לרבות הזכות להשתמש או לתת הרשאה לאחר בכל דרך ושיטה שהמפעילה רואה לנכון.
 5. למעט המפורט במפורש בתקנון זה, אין בפרשנות כלשהי לאיזה מהוראות תקנון זה כדי להעניק לך הרשאה, רישיון או זכות כלשהי אחרת, תחת כל פטנט, סימן מסחרי, זכויות יוצרים או כל זכויות קנייניות אחרת באיזו מזכויות המפעילה ו/או בזכויות צדדים שלישיים.
 6. שמות צדדים שלישיים, מוצרים, שירותים וכיו"ב המוזכרים באיזה מן הרכיבים עשויים להיות סימני המסחר של בעליהם.
 7. כל ההערות, משובים ומידע אשר תמסרו או תשתפו עם המפעילה (להלן: "משוב") באמצעות איזה מן הרכיבים ייחשבו כלא חסויים ולשימוש המפעילה ו/או מפרסם העסקה בכפוף לדין. בהגשת משוב למפעילה, אתם מסכימים להעניק למפעילה ו/או מפרסם העסקה, ללא תשלום או תמורה כלשהי, את מלוא זכויות השימוש בעולם לרבות להעתיק, לשנות, להציג ולהפיץ את המשוב בכל דרך שתבחר ובאופן בלתי מוגבל.

פרטיות

 1. במהלך השימוש באתראפשר ותתבקשו למסור מספר פרטים הכוללים, בין-היתר, את פרטיכם האישיים ו/או ייאסף מידע הנוגע לשימושכם באתר ו/או בשירותים אשר עשוי לעשות שימוש למטרות יצירת קשר, ניתוח סטטיסטי, דפוסי שימוש וכיו"ב והכל כמפורט במדיניות הפרטיות.
 2. הסכמתכם לתנאי שימוש אלה מעיד גם על הסכמתכם כי אנו רשאים לאסוף, לשמור ולעבד את המידע אשר מסרתם ו/או מידע שנאסף בעקבות פעילותכם באתר ו/או כל מידע אחר שהתקבל במסגרת מהלך העסקים הרגיל, בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ותקנותיו וכאמור במסגרת מדיניות הפרטיות.
 3. על מנת להפעיל ולספק חלק מן השירותים באתר, אנו אוספים מידע מסוים העשוי לכלול נתונים אישיים כמפורט במדיניות הפרטיות.אתם מסכימים כי לצורך מתן השירותים ו/או שימושכם באיזה מן הרכיבים, אנו נהיה רשאים לעשות שימוש בשרותי צדדים שלישיים (להלן: "מעבדי משנה") לצורך עיבוד המידע הנאסף לרבות מידע פרטי, בישראל ומחוצה לה ואתם מאשרים ומסכימים כי ניתן יהיה להוציא את המידע שתמסרו אל מחוץ לגבולות מדינת ישראל ולאחסנו במדינות אחרות ולעבדות אצל מעבדי משנה שאינם ממוקמים ו/או פועלים בישראל.

תמיכה

 1. במידה ותתקלו בבעיה טכנית כלשהי באיזה מן הרכיבים, צרו קשר עם המפעילה ובמידה וניתן, ייעשה מאמץ סביר לצורך איתור התקלה ומתן פתרון לבעיה. המפעילה ו/או מפרסם עסקה ו/או מי מטעמם אינם מחויבים לספק תמיכה כלשהי למשתמשים לתפעול ו/או תיקון ו/או מתן פתרון בנוגע לאיזה מן הרכיבים.
 2. עצם שימושכם באיזה מן הרכיבים מלמד כי אתם מסכימים כי אין למפעילה ו/או למפרסם עסקה ו/או למי מטעמם כל חובה להסביר, ללמד או להדריך לגבי עניין כלשהו מעבר למידע המפורסם.

דיוור

 1. מפעם לפעם נשתף עם ונעדכן את כל מי שביקש זאת, בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008.
 2. במידה וביקשתם ו/או מסרתם הסכמתכם בעת ההרשמה לקבל מן המפעילה ו/או ממפרסם עסקה ו/או מי מטעמם, מידע ופרסומים שונים באמצעות אחת או יותר מדרכי ההתקשרות אשר מסרתם בעת ההרשמה, המפעילה ו/או מפרסם עסקה ו/או מי מטעמם ישלחו אליכם, מפעם לפעם, מידע ופרסומים שונים (להלן: "דיוור"). אתם מאשרים כי הסכמתכם למשלוח דיוור מהווה גם הסכמת צדדים שלישיים העושים שימוש באיזה מדרכי ההתקשרות אשר מסרתם בעת ההרשמה.

מבצעים ושירותים בחינם

 1. בעת השימוש באיזה מן הרכיבים, אתם עשויים לקבל או להיות זכאיים למבני תמחור מסוימים, הנחות, תכונות, מבצעים והטבות אחרות (להלן: "המבצעים"). המבצעים עשויים להשתנות או להפסק ללא הודעה מוקדמת והינם כפופים לזמינות, אינם ניתנים להעברה או החלפה מבלי שהמפעילה ו/או מפרסם העסקה ציינו זאת מפורשות ובכתב.
 2. במידה וביקשתם, נרשמתם ו/או קיבלתם שירות ו/או מוצר כלשהו בחינם, מכל סיבה שתהא (להלן: "שירות חינם"), יתכן ותדרשו לקבל תנאים והגבלות נוספים המהווים, גם הם, חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
 3. במידה וניתן לעשות שימוש באיזה מן הרכיבים לצורכי ניסיון, תקופת הניסיון מתחילה ממועד תחילת השימוש ועד למועד סיום תקופת הניסיון, אם וככל שתקבע כזו. במהלך תקופת הניסיון, כל עוד לא נכתב אחרת, אתם רשאים להפסיק את הניסיון. במידה ותקופת הניסיון הסתיימה, המפעילה ו/או צד שלישי רלוונטי לניסיון עשוי להמיר אוטומטית את השירות חינם למטרות ניסיון לשירות בתשלום אשר יחויב אוטומטית בהתאם להוראות תקנון זה והוראות ייעודיות אשר תפורסמנה במסגרת מתן ההרשאה לשימוש לצורכי ניסיון.

כללי

 1. שינויים בתקנון ובמדיניות הפרטיות. תקנון זה ומדיניות הפרטיות כולל את המוסכם ביניכם למפעילה, על כל ההבנות, ההסכמות, החיובים והתניות שבין הצדדים וכל שינוי ו/או ביטול של הוראה מהוראות תקנון זה או מדיניות הפרטיות, או בחלק מהם יעשה על-ידי ולשיקול דעת המפעילה בלבד וכל עוד לא נעשה כן, לא יהיה לו תוקף.
 2. יחסי הצדדים. אין ולא יהיו קיימים ולא ישררו בין המפעילה ו/או מפרסם עסקה ו/או מי מטעמם לבניכם, בכל עת, יחסים של עובד-מעביד, או יחסי שותפות, סוכנות ו/או שליחות כלשהם, כמשמעותם על פי כל דין, על כל המשתמע מיחסים אלה.
 3. הסבת זכויות וחובות. המפעילה רשאית להמחות /או להסב ו/או להעביר ו/או למסור בכל דרך אחרת את התחייבויותיה ו/או הזכויות המוקנות לה על פי תקנון זה ומדיניות הפרטיות או חלקם, לכל צד שלישי בלא לקבל את הסכמתכם, בכפוף לשמירת זכויותיכם, אם וככל שתהינה מכח תקנון זה. אתם אינכם רשאים להעביר זכויותיכם ו/או התחייבויותיכם על פי תקנון זה לצד שלישי כלשהו אחר מבלי לקבל הסכמת המפעילה, מראש ובכתב.
 4. שיהוי וויתור. כל שיהוי, ויתור, הנחה, הימנעות מפעולה במועד, שתיקה במקרה של הפרה, איחור או הימנעות מצד המפעילה ו/או מפרסם העסקה ו/או מי מטעמם למימוש זכויות ו/או בדרישת לקיום תנאי מתנאי תקנון זה ו/או הסכמתם לסטות מתנאי ההסכם ו/או מתן הארכה ו/או דחיה כלשהי, לא יהוו תקדים, לא יחשבו לויתור או הסכמה מצידם לויתור על זכויותיהם ואין להסיק מהן גזירה שווה למקרה אחר ו/או ויתור כלשהו על זכותם.
 5. ביטול הוראה. אתם מסכימים ומתחייבים כי במידה ומכל סיבה שהיא, תחליט ערכאה משפטית או רשות מוסכמת בישראל כי איזו מהוראות תקנון זה הינה בלתי סבירה, אך הייתה סבירה אילו שונה תנאי מתנאיה, הרי ששינויים אלה יחייבו אתכם, כאילו היו מלכתחילה, כך שתוקפו ותכליתו של תקנון זה ישמר.
 6. תנאי בלתי אכיף. אם יקבע כי איזה תנאי מתנאי תקנון זה הינו בלתי אכיף ו/או בטל מסיבה כלשהי (להלן: "תנאי בלתי אכיף") לא יהיה בכך כדי לפגוע ביתר תנאי התקנון והצדדים יפעלו על מנת ליישם את התקנון כרוחו וכלשונו, לרבות החלפת התנאי הבלתי אכיף בתנאי חליפי שתוצאותיו ופעולתו זהים בעיקרם לתוצאות ופעולות התנאי הבלתי אכיף.
 7. הדין החל וסמכות שיפוט. הדין החל על היחסים ביניכם ובין המפעילה הוא הדין הישראלי ודין זה בלבד. בית המשפט המוסמך לדון באופן בלעדי בכל עניין הנוגע לתקנון זה ו/או הנובע מהם ושימושכם באיזה מן הרכיבים יתברר בבית המשפט הרלוונטי בעיר נצרת, ישראל.
 8. כוח עליון. הושפעה התחייבות כלשהי של המפעילה ו/או מפרסם העסקה ו/או מי מטעמם כלפיכם מאירוע בגדר כוח עליון, תקבלו הודעה על כך בסמוך להתרחשות האירוע או מעת שהאירוע יאפשר לבצע את משלוח ההודעה כאמור, לפי המאוחר מבין השניים. כל עוד נמשכת השפעתו של אירוע הכוח העליון, תהיה המפעילה ו/או מפרסם העסקה ו/או מי מטעמם רשאים שלא לקיים את התחייבויותיהם על פי הסכם זה שקיומן נמנע כתוצאה מאירוע כוח עליון ולא תהיה לכם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך והמפעילה ו/או מפרסם העסקה ו/או מי מטעמם יהיו פטורים מביצוע התחייבויותיהם על פי תקנון זה. לאחר שחדלו השלכותיו של אירוע כוח עליון, ימשיכו המפעילה ו/או מפרסם העסקה ו/או מי מטעמם בביצוע כל התחייבויותיהם על פי תקנון זה, בכפוף לקבלת אישורכם לכל הנדרש לצורך ביצוע ההתחייבות.
 9. הודעות וכתובות. אתם מצהירים בזאת באופן מפורש ובלתי חוזר כי הכתובת אשר מסרתם למפעילה ו/או לצד שלישי כלשהו במסגרת שימושכם באיזה מן הרכיבים, תהווה מען להמצאת הודעות ומסמכים לרבות כתבי בית דין, אם יידרשו, באיזה עניין שיהיה הנוגע אליכם. הודעה כלשהי שנשלחה אל הכתובת אותה מסרתם בהתאם לאמור בסעיף זה, תיחשב כאילו נמסרה למענה עם קבלת אישור כי תכתובת הדוא"ל הגיע לתיבת הדוא"ל שלכם ו/או בחלוף 3 ימי עסקים מעת משלוח מכתב בדואר רגיל לכתובתכם ו/או בעת קבלת אישורכם או אישור מי מבני משפחתכם המבוגר מגיל 16, כי ההודעה נמסרה לידיו.
משרד ראשי
פרסום אינטראקטיבי - טבריה
 
טלפון:   04-6725060
פקס:     04-6712205
מיני ישראל
חמי געש
ג'ונגל כיף
קופונופש לקבוצות
רפטינג נהר הירדן גדות
חאן הגליל
מוזיאון הילדים בחולון
קלאב קאר בית הלל
הבימה